Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
375401

kẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN NĂM 2018

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN

                   

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                                               Quảng Xương, ngày…… tháng 12 năm 2018

 

TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT MỨC XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC CHỦ THỂ

 (Kèm theo Quyết định số -QĐ/HU, ngày   tháng năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện  ủy)

--------------------------------------

 

Số

tt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Tự đánh giá, xếp loại

Đánh giá xếp loại công chức, viên chức (nếu là CC,VC)

Chi ủy nơi đảng viên sinh hoạt đánh giá, xếp loại

Tập thể lãnh đạo đoàn thể mà đảng viên là thành viên lãnh đạo

Chi bộ đánh giá, xếp loại

Đảng bộ đánh giá

CHI BỘ TCHC – TCKT – DƯỢC

1

Nguyễn Văn Nhiên

Giám đốc

HTT

HTXS

HTXS

HTXS

HTXS

HTXS

2

Nguyễn Danh Đức

PP TCHC

HTT

HTXS

HTXS

HTXS

HTXS

HTXS

3

Lê Thị Hà

TCHC

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

4

Trịnh Văn Tuấn

TCHC

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

5

Lê Xuân Sử

TP TCKT

HTT

HTXS

HTXS

HTXS

HTXS

HTXS

6

Bùi Thị Lan

PP TCKT

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

7

Trần  Nga Linh

TCKT

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

8

Lê Thị Tính

TCKT

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

9

Hoàng Thị Thủy

TCKT

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

10

Lê Khành Linh

TCKT

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

11

Ngô Thị Hà

TCKT

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

12

Nguyễn Thị Duyên

TCKT

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

13

Nguyễn Thị Luyến

TK Dược

HTT

HTXS

HTXS

HTT

HXS

HXS

14

Lê Văn Hiếu

PK Dươc

HTT

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

15

Lê Anh Hoàng

Dược

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

16

Bùi Thị Hạnh

Dược

HTT

HTXS

HTT

 

HTT

HTT

CHI BỘ KHÁM BỆNH – KHTH -XÉT NGHIỆM – CĐHA – CHỐNG NHIỄM KHUẨN

17

Trần  Văn Thắng

Phó Giám đốc

HTT

HXS

HTT

HTXS

HTXS

HTXS

18

Nguyễn Trọng Hải

CĐHA

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

19

Mai Văn Mãn

CĐHA

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

20

Lê Bá Tình

CĐHA

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

21

Phạm Thị Thương

CĐHA

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

22

Bùi Sỹ Danh

CĐHA

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

23

Trần Văn Năm

CĐHA

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

24

Phạm Văn Dương

CĐHA

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

25

Hoàng Anh Tuấn

TK KB

HTT

HTXS

HTT

HTXS

HTXS

HTXS

26

Phạm Văn Thịnh

PK KB

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

27

Trịnh Thị Yến

KB

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

28

Nguyễn Như Quỳnh

KB

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

29

Nguyễn Thị Minh

KB

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

30

Lê Thị Hoài Thu

KB

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

31

Nguyễn Thị Minh Hường

KB

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

32

Bùi Bích Phương

KB

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

33

Nguyễn Đăng Hiệp

KB

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

34

Phạm Văn Tâm

TP Đ D

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

35

Hoàng Thị Diệp

TK XN

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

36

Lê Thị Liên

XN

HTT

HTXS

HTT

HTXS

HTXS

HTXS

37

Phạm Kim Anh

XN

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

38

Nguyễn Thị Liên

XN

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

39

Hoàng Thị Thủy

KHTH

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

40

Lê Thị Tuấn

CNK

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

CHI BỘ NGOẠI – SẢN - LCK

41

Nguyễn Danh Hội

PGĐ

HTT

HTXS

HTXS

HTXS

HTXS

HTXS

42

Lê Anh Tuấn

TK Ngoại

HTT

HTXS

HTXS

HTXS

HTXS

HTXS

43

Lê Thị Quỳnh Hoa

Ngoại

HTT

HTXS

HTXS

HTXS

HTXS

HTXS

44

Ngô Thị Thùy

Ngoại

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

45

Phạm Thị Huê

Ngoại

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

46

Lê Văn Thắng

Ngoại

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

47

Lê Đức Anh

Ngoại

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

48

Nguyễn Văn linh

Ngoại

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

49

Đặng Văn Dũng

Ngoại

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

50

Lê Thị Nhậm

Ngoại

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

51

Lê Thị Diệp

Ngoại

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

52

Trịnh Thăng Nguyên

PK Sản

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

53

Hoàng Thị Tuyết

Sản

HTT

HTXS

HTXS

HTXS

HTXS

HTXS

54

Hoàng Thị Duyên

Sản

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

55

Vương Thị Dung

Sản

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

56

Hoàng Thế Chiến

LCK

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

57

Phạm Văn Mạnh

LCK

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

58

Đới Thị Ngọc

LCK

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

59

Đỗ Thi Vinh

LCK

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

CHI BỘ NỘI – NHI – LÂY – ĐÔNG Y - HSCC

60

Trịnh Văn Tương

TK Nội

HTT

HTXS

HTXS

HTT

HTXS

HTXS

61

Nguyễn Thị Hoa

Nội

HTT

HTXS

HTXS

HTXS

HTXS

HTXS

62

Lê Thị Thiết

Nội

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

63

Lê Thị Thủy

Nội

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

64

Lê Thị Quý

Nội

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

65

Nguyễn Thế Phong

Nội

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

66

Phạm Thị Quỳnh

Nội

HTT

HTXS

HTXS

HTXS

HTXS

HTXS

67

Lê Kim Sơn

TP TCHC

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

68

Trịnh Thị Tâm

ĐY

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

69

Trần Thị Nhung

ĐY

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

70

Nguyễn Thị Hường

ĐY

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

71

Vũ Kim Khấn

TK HSCC

HTT

HTXS

HTXS

HTT

HTXS

HTXS

72

Nguyễn Hoàng Anh

HSCC

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

73

Lê Thị Hoàn

HSCC

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

74

Hoàng Thị Mai

HSCC

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

75

Mai Văn Huỳnh

TK Lây

HTT

HTXS

HTXS

HTT

HTT

HTT

76

Nguyễn Văn Tuyển

Lây

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

77

Lê Đình Quang

TK Nhi

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

78

Bùi Thị Ngọc

Nhi

HTT

HTXS

HTT

HTT

HTT

HTT

79

Nguyễn Thị Lượng

Nhi

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

HTT

 

                                                                                                                                                                                   BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?