Truy cập

Hôm nay:
464
Hôm qua:
186
Tuần này:
1344
Tháng này:
5148
Tất cả:
357624

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 222 /KH-BVQX

Quảng Xương, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tập huấn kỹ năng cán bộ lãnh đạo quản lý và lập kế hoạch

cho cán bộ quản lý năm 2019

         

         

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích:

          - Với mục tiêu thay đổi nhận thức, tư duy, phát huy, khơi dậy vai trò, trách nhiệm, lòng tận tụy  của đội ngũ lãnh đạo, quản lý tại đơn vị.

- Trang bị cho lãnh đạo các khoa, phòng những kiến thức cơ bản trong quản lý điều hành khoa, phòng và lập kế hoạch.

1.     Yêu cầu:

- 100% lãnh đạo các khoa, phòng, y tá trưởng, viên chức đang làm việc tại các phòng chức năng được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng lãnh đạo quản lý và lập kế hoạch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung cụ thể

1.1. Tài liệu tập huấn.

Do Công ty TNHH TRABELI  biên soạn “ Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và lập kế hoạch”.

 1.2. Thành phần.

 Tất cả cán bộ lãnh đạo các khoa phòng, viên chức làm việc tại các phòng chức năng (Có danh sách  kèm theo).

2. Thời gian tập huấn:

- Từ ngày 07 tháng 9 năm 2019 đến ngày 08 tháng 9 năm 2019.

+ Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

3. Địa điểm:

- Hội trường lớn Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương.

 

4. Kinh phí tổ chức:

- Dự trù kinh phí: 41.000.000 đồng.

- Nguồn kinh phí: Đơn vị tự cân đối bằng nguồn thu sự nghiệp năm 2019.

5. Tổ chức thực hiện.

5.1. Các khoa, phòng trong đơn vị

- Đảm bảo 100% cán bộ viên chức lãnh đạo được tham gia, viên chức làm việc tại các phòng chức năng được tham gia tập huấn.

- Đảm bảo số lượng cán bộ viên chức, người lao động tham gia trực và làm nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tập huấn.

5.2. Phòng Tổ chức - Hành chính

 Bố trí hội trường, market, phục vụ cho lớp tập huấn theo qui định.

5.3. Phòng Kế hoạch tổng hợp

- Sắp xếp lịch trực phù hợp và điều hành lớp học.

- Điểm danh hằng ngày và báo cáo Ban giám đốc theo quy định.

5.4. Phòng Tài chính kế toán

- Tham mưu cho Giám đốc làm Hợp đồng kinh kế và các chứng từ khác có liên quan làm thủ tục thanh toán với đơn vị đào tạo.

Trên đây là kế hoạch thực hiện tập huấn về “ Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và lập kế hoạch” của Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương đề nghị các khoa, phòng nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                 GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế (B/C);

- Các khoa, phòng (T/H);

- Lưu KHTH-TCHC.

 

                                                                         Nguyễn Văn Nhiên

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TRÍCH NGANG

 DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA TẬP HUẤN

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ VÀ LẬP KẾ HOẠCH

STT

Giới

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Tên khoa, phòng làm việc, chức danh

 

Tên bệnh viện

Ghi chú

 

Ông

Nguyễn Văn Nhiên

24/05/1967

Giám đốc

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

 

Ông

Trần Văn Thắng

06/5/1972

Phó giám đốc

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

 

Ông

Nguyễn Danh Hội

07/12/1977

Phó giám đốc

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

 

Ông

Trịnh Văn Tương

02/9/1970

Trưởng phòng KHTH

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

 

Ông

Đàm Quang Hùng

23/01/1977

Nhân viên phòng KHTH

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

6.       

Hoàng Thị Thủy

12/5/1985

Nhân viên phòng KHTH

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

7.       

Lê Thị Nguyệt

12/12/1988

Nhân viên phòng KHTH

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

8.       

Đinh Thị Lan Anh

08/9/1994

Nhân viên phòng KHTH

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

9.       

Lê Thị Thu

23/3/1992

Nhân viên phòng KHTH

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

 

Ông

Phạm Văn Tâm

30/9/1983

Trưởng

Điều dưỡng

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

11.   

Ông

Lê Văn Thắng

02/9/1982

Phòng

Điều dưỡng

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

12.   

Hoàng Thị Trang

03/1/1989

Phòng

Điều dưỡng

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

13.   

Phạm Thị Hằng

06/9/1990

Phòng

Điều dưỡng

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

14.   

Nguyễn Thị Minh

07/7/1984

Phòng

Điều dưỡng

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

15.   

Nguyễn T. Minh Hường

12/02/1985

Phòng

Điều dưỡng

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

16.   

Phan Thị Oanh

29/10/1990

Phòng

Điều dưỡng

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

17.   

Nguyễn Thị Huyền

15/9/1986

Phòng

Điều dưỡng

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

18.   

Lê Thị Hoài Thu

25/12/1990

Phòng

Điều dưỡng

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

 

Ông

Lê Kim Sơn

09/3/1967

Trưởng phòng

TC-HC

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

 

Ông

Nguyễn Danh Đức

05/3/1989

P. trưởng phòng TC-HC

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

 

Hoàng Thị Thủy

01/10/1984

Nhân viên phòng TC-HC

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

 

Lê Thị Thu

01/10/1989

Nhân viên phòng TC-HC

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

23.   

Ông

Lê Xuân Sử

10/02/1963

Trưởng phòng

TC-KT

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

24.   

Bùi Thị Lan

22/12/1974

P. trưởng phòng

TC-KT

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

25.   

Nguyễn Thị Duyên

18/8/1993

Phòng Tài chính kế toán

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

26.   

Trần Thị Hằng

12/6/1992

Phòng Tài chính kế toán

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

27.   

Lê Khánh Linh

15/10/1988

Phòng Tài chính kế toán

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

28.   

Ngô Thị Hà

03/5/1973

Phòng Tài chính kế toán

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

29.   

Bùi Thùy Linh

22/12/1991

Phòng Tài chính kế toán

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

30.   

Nguyễn Thị Minh

20/5/1988

Phòng Tài chính kế toán

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

31.   

Trần Nga Linh

25/05/1984

Phòng Tài chính kế toán

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

32.   

Lê Thị Tính

20/11/1977

Phòng Tài chính kế toán

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

33.   

Nguyễn Phương Thúy

18/10/1990

Phòng Tài chính kế toán

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

34.   

Ông

Bùi Sỹ Lực

05/9/1987

Phòng Tài chính kế toán

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

35.   

Ông

Lê Xuân Hải

05/05/1991

Phòng Tài chính kế toán

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

36.   

Nguyễn Thị Tuyến

20/01/1989

Phòng Tài chính kế toán

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

37.   

Ông

Bùi Đức Việt

22/12/1989

Phòng Tài chính kế toán

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

 

Vũ Kim Khấn

25/7/1970

Trưởng khoa

HS-CC

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

 

Ông

Nguyễn Hoàng Anh

20/9/1987

P. trưởng khoa

HS-CC

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

 

Lê Thị Hoàn

27/11/1971

Y tá trưởng khoa HS-CC

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

 

Nguyễn Thị Luyến

17/3/1974

Trưởng khoa Dược - VTYT

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

 

Ông

Lê Văn Hiếu

12/8/1988

P. trưởng khoa Dược -VTYT

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

 

Ông

Lê Anh Hoàng

27/8/1987

KTV trưởng khoa Dược -VTYT

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

 

Nguyễn Thị Hoa

19/4/1973

Y tá trưởng khoa Nội tổng hợp

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

 

Nguyễn Thị Hường

20/7/1990

Phụ trách khoa

YHCT

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

 

Trịnh Thị Tâm

01/8/1986

Y tá trưởng khoa YHCT

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

 

Hoàng Thị Diệp

07/10/1981

Trưởng khoa

Xét nghiệm

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

 

Lê Thị Liên

25/9/1967

KTV trưởng khoa

Xét nghiệm

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

49.   

Ông

Mai Văn Huỳnh

15/12/1966

Trưởng khoa Truyền nhiễm

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

50.   

Nguyễn Thị Thắm

15/9/1986

Y tá trưởng khoa

Truyền nhiễm

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

51.   

Ông

Lê Đình Quang

08/6/1977

Trưởng khoa

Nhi

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

52.   

Ông

Lê Anh Tuấn

01/5/1982

Trưởng khoa Ngoại - CT

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

53.   

Lê Thị Quỳnh Hoa

05/5/1979

Y tá trưởng khoa Ngoại - CT

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

54.   

Ông

Trịnh Thăng Nguyên

22/11/1987

Trưởng khoa Sản

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

55.   

Hoàng Thị Tuyết

12/9/1979

Y tá trưởng khoa Sản

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

56.   

Ông

Phạm Văn Mạnh

01/9/1989

Phụ trách khoa LCK

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

57.   

Ông

Hoàng Thế Chiến

27/10/1978

Bác sỹ khoa LCK

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

58.   

Ông

Hoàng Anh Tuấn

07/7/1976

Trưởng khoa Khám bệnh

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

59.   

Ông

Phạm Văn Thịnh

28/02/1975

Phó trưởng khoa Khám bệnh

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

60.   

Trịnh Thị Yến

08/9/1981

Y tá trưởng khoa Khám bệnh

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

61.   

Ông

Nguyễn Bá Tình

02/10/1989

Phụ trách khoa CĐ-HA

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

62.   

Ông

Mai Văn Mãn

15/01/1982

KTV trưởng khoa CĐ-HA

Bệnh viện ĐK huyện Quảng Xương

 

 

 

Tổng cộng: 62 người

 

 

 

 

 

                                                                        Quảng Xương, ngày 28 tháng 8 năm 2019

  NGƯỜI LẬP BIỂU        TRƯỞNG PHÒNG KHTH                    GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

    

    Đàm Quang Hùng                Trịnh Văn Tương                        Nguyễn Văn Nhiên

 

 

  

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?